Opleiding en (na)scholing

Datum laatste herziening: 18-01-2016

Opleiding voor AIOS in het aandachtsgebied Hematologie

Semi-arts stage, M3 coschappen

Nascholing verpleegkundigen Hematologie

Bloed- en beenmergcytologie en histologie

Boeken

Leerboek Transfusiegeneeskunde

Hematologie

Hematologie in beeld

Verwante pagina's

Links in deze pagina

De afdeling Hematologie van het UMCG vindt onderwijs en opleiding erg belangrijk. Dit blijkt niet alleen uit de jarenlange cursussen, maar ook uit bijvoorbeeld de uitgave van verschillende leerboeken. Hieronder wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn en waarin de afdeling participeert.

Opleiding voor AIOS in het aandachtsgebied Hematologie

Met 35 bedden en veel polikliniek is er ruim plaats voor internisten in opleiding die het aandachtsgebied hematologie willen volgen. Onze afdeling voert de hematologie in de volle breedte uit, inclusief autologe en allogene stamceltransplantaties, hemostase & trombose en transfusiegeneeskunde. De afdeling is een HIC-centrum, en is samen met de kinderkliniek binnen Nederland verantwoordelijk voor ťťn van de grootste hemofiliecentra. De opleiding heeft een uitstekende naam gezien de goede sfeer, de laagdrempeligheid naar alle stafleden toe en de goede mogelijkheden om naast de maligne hematologie ook onderdelen van de benigne hematologie zoals stolling en transfusiegeneeskunde te leren. Er is een mogelijkheid om de opleiding deels in Enschede te volgen samen met het Medisch Spectrum Twente, Enschede (hoofd dr. M.R. Schaafsma). Wij vinden het belangrijk dat hematologen in opleiding ook betrokken zijn bij het doen van onderzoek. Voor die kandidaten die nog niet gepromoveerd zijn, zal bekeken worden of het onderzoek kan worden verlengd richting een promotieonderzoek. Zie verder de gedetailleerde opleidingseisen.

Informatie en eventuele sollicitaties kunnen gericht worden aan dr. M.R. de Groot, afdeling Hematologie HPC DA21, UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen, e-mail: m.r.de.groot@umcg.nl.

Na sollicitatie volgt een uitnodiging voor een eerste gesprek met dr. De Groot en prof. dr. Meijer (plaatsvervangend opleider). Afhankelijk van dit gesprek zullen vervolggesprekken plaatsvinden met de andere stafleden van de afdeling Hematologie, waarna besloten kan worden over geschiktheid voor de positie.

Semi-arts stage, M3 coschappen

De afdeling Hematologie is een zeer leerzame afdeling om ervaring op te doen in de zorg van interne geneeskunde patiŽnten met ernstige ziekten. GeÔnteresseerde coassistenten zijn zeer welkom. Als er ťťn afdeling is waar je als coassistent veel kunt leren, is het deze afdeling wel; klik hier

Wat kan een M3 coassistent doen en leren op de afdeling Hematologie?

Achtergrondinformatie

HematologiepatiŽnten zijn over het algemeen ernstig ziek. Zij zijn vaak lange tijd achtereen onder behandeling en ervaren veel bijwerkingen. Als coassistent krijg je de verantwoordelijkheid over ten minste 4 patiŽnten. Dat lijkt niet veel, maar daar heb je meestal je handen vol aan. Ter vergelijking: een AIOS die er ook werkt, krijgt  8 patiŽnten te begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat je al zo veel mogelijk kunt functioneren zoals een internist in opleiding later ook zal doen. Je loopt dagelijks visite, regelt alle afspraken met de verpleging, hebt contacten met andere specialisten, schrijft medicijnen voor, je houdt de decursus bij in het patiŽntendossier, schrijft de ontslagbrief, en hebt ook contact met de familie. Al deze handelingen zullen zorgvuldig gesuperviseerd worden, omdat je immers als bijna-dokter nog niet alle verantwoordelijkheid mag dragen.

De periode bij ons zal zeer leerzaam zijn. Je raakt vertrouwd met ernstige ziekten, je ziet en leert hoe patiŽnten daarmee om kunnen gaan, je leert veel van bloed en bloedaanmaak, van infecties, van chemotherapie en de bijbehorende bijwerkingen. Daarnaast komen alle aspecten van het brede vakgebied van de interne geneeskunde aan bod.

Om er voor te zorgen dat je als semi-arts voldoende aandacht krijgt, zal er per periode ook steeds maar ťťn plek beschikbaar zijn voor een M3 coassistent.

Tot slot: hematologie is een groot vak met vele verschillende aspecten om over na te denken. Onderwerpen voor een klinische les zijn er dan ook legio! Wij vinden het leuk om je daarbij te helpen.

Mocht je meer informatie over onze afdeling willen hebben, kijk dan verder op deze website, stuur een mailtje (m.r.de.groot@umcg.nl) of neem met een van onze stafleden even contact op via ons secretariaat (050-3612354).

Dr. M.R. de Groot, staflid en opleider aandachtsgebied Hematologie voor meer informatie, inclusief de mogelijkheden om je interesse te tonen.

Nascholing verpleegkundigen Hematologie

In samenwerking met het Wenckebach Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt er sinds 2005 jaarlijks een intensieve modulair opgebouwde cursus gegeven voor verpleegkundigen werkzaam op het gebied van hematologie (zie Cursusaanbod verpleegkundigen & andere zorgberoepe[...] ). De opleiding duurt 18 weken, waarbij elke week een ander thema belicht wordt. Het unieke van de onderwijsvorm is dat de deelnemers zelf in wekelijkse sessies (een vaste ochtend in de week) in groepjes thema's voorbereiden en (middels PowerPoint) aan elkaar presenteren, gevolgd door een nabespreking door een hematoloog-docent. Deze onderwijsvorm blijkt veel beter te beklijven dan de gewone hoorcolleges. Er zijn additioneel rondleidingen op de laboratoria en verschillende afdelingen (radiotherapie, genetica, et cetera).

Bloed- en beenmergcytologie en histologie

In samenwerking met het Wenckebach Instituut van het UMCG worden er jaarlijks twee cursussen gegeven voor enerzijds medici en klinisch chemici (basiscursus en gevorderdencursus) en anderzijds analisten en klinisch chemici in opleiding (basiscursus en gevorderdencursus). Beide cursussen zijn meestal in september gepland. De duur van de cursus is 2 tot 3 dagen, bestaande uit plenaire onderwijsmomenten en veel practica met interactieve besprekingen. Voor deze cursussen is veel belangstelling, en sommige zijn erg snel volgeboekt. Houd de mailings en de Wenckebach-site nauw in de gaten. Zie ook de basiscursus voor analisten en de cursus gevorderden medici.

Boeken

Leerboek Transfusiegeneeskunde

Transfusiegeneeskunde: een praktische handleiding
Redactie: dr. J.T.M. de Wolf en G.B. Eindhoven
Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2008
ISBN 978 90 352 2965 5, NUR 877, 878

Voor meer informatie over dit boek, klik hier

Van de omslag van het boek:

'Transfusiegeneeskunde' beslaat een breed vakgebied, van het bewerkstelligen en onderhouden van bewustwording van de bevolking en mobilisatie van beschikbare donoren, tot het rationeel en verantwoord gebruik van bloed en bloedproducten aan het ziekbed. Kortom, transfusiegeneeskunde is een gezondheidswetenschap op zich. 'Transfusiegeneeskunde' is bedoeld als hulpmiddel bij het voorschrijven van bloed, bloedproducten en prohemostatica. De richtlijnen kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van een bloedingsneiging, bij het gericht aanvragen van stollingsonderzoek en bij het interpreteren van stollingsuitslagen. Speciale aandacht wordt geschonken aan het (transfusie)beleid bij massaal bloedverlies, diffuse intravasale stolling, bloedingsproblemen bij lever- en nierziekten en bij obstetrische patiŽnten. Natuurlijk is ook ruime aandacht besteed aan de veiligheid van de patiŽnt, en wordt daar waar nodig het beleid ten aanzien van bloedtransfusie bij kinderen nader toegelicht. In Nederland, maar ook daarbuiten, is nog niet eerder een standaardwerk verschenen voor en over de kliniek van bloedtransfusie, geschreven door ervaren clinici uit verschillende transfusie voorschrijvende disciplines, en allen werkzaam binnen hetzelfde academische opleidingsinstituut. 'Transfusiegeneeskunde' is van belang voor alle specialisten en artsen in opleiding tot specialist die gebruikmaken van bloed en bloedproducten, alsook voor artsen die patiŽnten behandelen die deze producten toegediend hebben gekregen. Dr. J.Th.M. de Wolf was als internist-hematoloog en drs. G.B. Eindhoven is als anesthesioloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Zie ook de boekbespreking door R. Fijnheer in het Tijdschrift voor bloedtransfusie.

Hematologie

Leerboek voor  verpleegkundigen, maar ook zeer geschikt voor datamanagers en anderen geÔnteresseerd in het vakgebied.

Hematologie
Redactie: prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans en E.A. Tanasale-Huisman
Bohn Stafleu van Loghum, 2e editie juli 2013
ISBN 9789031399055

Voor meer informatie over dit boek, klik hier

Van de omslag van het boek:

Het vakgebied hematologie omvat veel gebieden, waaronder een scala aan soorten bloedarmoede, stollingsstoornissen, acute en chronische vormen van leukemie, het Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom, het multipel myeloom en vele andere bloed- en beenmergziekten.

Het doel van dit boek is de verpleegkundige een zo praktisch en compact mogelijke handreiking te bieden waar het de zorg en begeleiding van hematologiepatiŽnten betreft. Aspecten als intensieve chemotherapie, stamceltransplantatie, bloedtransfusie, infectiepreventie en omgaan met centrale lijnen komen vanzelfsprekend uitgebreid aan bod, maar ook bijvoorbeeld de zorg rond hemofilie wordt besproken. Alle belangrijke ziektebeelden worden per hoofdstuk beschreven, waarbij steeds aan de hand van een casus de verpleegkundige zorg wordt geÔntegreerd. Voorst is een afsluitend hoofdstuk opgenomen waarin alle verpleegkundige aspecten afzonderlijk aan bod komen daar waar algemene punten elders onvoldoende beschreven zijn.

De Groningse redactie is erin geslaagd om vanuit geheel Nederland en Belgie deskundigen op het gebied van de hematologie aan te trekken voor het invullen van de verschillende hoofdstukken. Inmiddels is de tweede druk verschenen.

Hematologie in beeld

Hematologie in beeld: CasuÔstiek in een breder perspectief
Redactie: prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, dr. K. Meijer en prof. dr. P.M. Kluin
Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010
ISBN: 9789031362608

Voor meer informatie over dit boek, klik hier

Van de omslag van het boek:

Voor wie
Hematologen, oncologen en de desbetreffende assistenten in opleiding.

Beschrijving
In deze reeks bespreken de auteurs tientallen patiŽntengeschiedenissen met bijzondere en relatief zeldzame ziektebeelden uit het vakgebied. Vaak worden de casussen in twee delen getoond; het eerste deel bevat de patiŽntpresentatie, vergezeld van histologische en/of radiologische afbeeldingen. Aan de lezer de vraag om de juiste diagnose te kiezen. Het antwoord en de verdere uitwerking is in het tweede deel terug te vinden.

Aan het boek is een module E-learning gekoppeld met in de nabije toekomst ook een bijgeleverde CD, waarbij de afbeeldingen sterk vergroot zichtbaar zijn.


VERWANTE PAGINA'S:
- De afdeling Hematologie
- Wie zijn wij?
- Polikliniek: inleiding
- Algemene polikliniek Hematologie
- Stollingspolikliniek
- Dagcentrum
- Psychosociale begeleiding
- Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: algemeen
- Verpleegafdelingen Hematologie E2VA en D1VA: informatie voor patiŽnten
- Verpleegkundig specialisten
- Reanimatiebeleid op afdeling Hematologie UMCG
- Informatie voor verwijzers naar de afdeling Hematologie
- Meldingsformulier incidenten/klachten (voor medewerkers)
- E-mailadressen Research- en Transplantatieteam
- Telefonisch contact opnemen


LINKS IN DEZE PAGINA:
- Cursusaanbod verpleegkundigen & andere zorgberoepe[...]
- Wenckebach Instituut
- basiscursus voor analisten
- cursus gevorderden medici
- gedetailleerde opleidingseisen
- m.r.de.groot@umcg.nl

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer