Prestatietabel add-on geneesmiddelen 2017

Datum laatste herziening: 30-10-2018

Literatuur

Verwante pagina's

Links in deze pagina

Prestatietabel add-on geneesmiddelen Datum vanaf wanneer stofnaam en indicatie als add-on declarabel is
StofnaamIndicatie (op basis van artikel 4.1 SmPC)
alemtuzumabVoor gebruik bij volwassen patiŽnten met actieve RRMS (‘Relapsing-remitting’ MS, oftewel met verslechteringen en verbeteringen gepaard gaande MS), vastgesteld door klinische testen of beeldvormende technieken.1 februari 2014
amfotericine B in lipidecomplexDe behandeling van ernstige systemische en/of diepe mycoses veroorzaakt door Candida albicans, of Aspergillus bij immunocompetente of immuungecompromitteerde patiŽnten waarbij vanwege toxiciteit of nierfunctiestoornis het gebruik van conventioneel amfotericine B is gecontraÔndiceerd.1 januari 2012
amfotericine B liposomaalBehandeling van ernstige systemische en/of diepe mycosen. Voor het geŽigende gebruik van antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale richtlijnen in acht worden genomen.1 januari 2012
  Empirische behandeling van vermoede schimmelinfecties bij patiŽnten met neutropenie. Voor het geŽigende gebruik van antischimmelmiddelen moeten nationale en/of lokale richtlijnen in acht worden genomen.1 januari 2012
amsacrineAcute niet-lymfatische leukemie die niet heeft gereageerd op andere behandelingen.1 januari 2015
  Bij kinderen: AML. Bij volwassen ook acute-niet-lymfatische leukemie die wel heeft gereageerd op andere behandelingen (off-label indicatie indicatie).1 januari 2015
anagrelideDe verlaging van het aantal trombocyten bij essentiŽle trombocytose (ET) patiŽnten met een verhoogd risico die hun bestaande therapie niet goed verdragen of bij wie het verhoogde aantal trombocyten door de bestaande therapie niet tot een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht.Een essentiŽle trombocytose patiŽnt met een verhoogd risico wordt gedefinieerd door ťťn of meer van de volgende kenmerken:- > 60 jaar of- een trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of- een voorgeschiedenis van trombohemorragische incidenten.1 januari 2015
  Bij kinderen: essentiele trombocytose (off-label indicatie).1 januari 2015
anidulafungineBehandeling van invasieve candidiasis bij volwassen.1 januari 2012
arseen trioxideInduceren van remissie en consolidatie bij volwassen patiŽnten met recidiverende/ refractaire acute promyelocytaire leukemie (APL), gekenmerkt door de aanwezigheid van de translocatie t(15;17) en/of de aanwezigheid van het gen promyeolocitaire-leukemie-/retinoÔnezuurreceptor-alfa (PML/RAR-alfa). Tijdens een eerdere behandeling moet een retinoÔde stof zijn toegediend en chemotherapie hebben plaatsgehad.1 januari 2016
azacitidineDe behandeling van volwassen patiŽnten die niet in aanmerking komen voor hematopoŽtische stamceltransplantatie, met intermediair 2 en hoog risico myelodysplastische syndromen (MDS) volgens het International Prognostic Scoring System (IPSS)1 januari 2012
  De behandeling van volwassen patiŽnten die niet in aanmerking komen voor hematopoŽtische stamceltransplantatie, met chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) met 10-29% beenmergblasten zonder myeloproliferatieve aandoening.1 januari 2012
  De behandeling van volwassen patiŽnten die niet in aanmerking komen voor hematopoŽtische stamceltransplantatie, met acute myeloÔde leukemie (AML) met 20-30% blasten en multilineaire dysplasie, volgens de indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).1 januari 2012
  Behandeling van volwassen patiŽnten in de leeftijd van 65 jaar of ouder met AML en >30% beenmergblasten volgens de indeling van de WHO, die niet in aanmerking komen voor HSCT.1 maart 2016
bendamustine Indolente non-Hodgkin-lymfomen als monotherapie bij patiŽnten die progressie vertoonden gedurende of binnen 6 maanden na behandeling met rituximab of een rituximab bevattend schema.1 januari 2012
  Eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie (Binet stadium B of C) bij patiŽnten voor wie fludarabine-combinatietherapie niet geschikt is. **1 januari 2012
bevacizumabIn combinatie met interferon alfa-2a voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiŽnten met gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker.1 januari 2012
  Toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiŽnten met niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker, anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie.1 januari 2012
  In combinatie met fluoropyrimidinebevattende chemotherapie voor de behandeling van volwassen patiŽnten met gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom.1 januari 2012
  In combinatie met paclitaxel voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiŽnten met gemetastaseerde borstkanker.1 januari 2012
  In combinatie met capecitabine voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiŽnten met gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling met andere opties voor chemotherapie, waaronder taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. PatiŽnten die in de 12 voorafgaande maanden op taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te worden uitgesloten van behandeling met bevacizumab in combinatie met capecitabine.1 januari 2012
  In combinatie met carboplatine en paclitaxel voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiŽnten met gevorderde (International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom.1 september 2012
  In combinatie met carboplatine en gemcitabine voor de behandeling van volwassen patiŽnten met een eerste teruggekeerde platinum-sensitieve epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.1 april 2013
  In combinatie met paclitaxel, topotecan, of gepegyleerd liposomaal doxorubicine, geÔndiceerd voor de behandeling van volwassen patiŽnten met platinum-resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.1 november 2014
  In combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiŽnten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, geÔndiceerd voor de behandeling van volwassen patiŽnten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom.1 augustus 2015
bexaroteenVoor de behandeling van huidaandoeningen bij volwassen patiŽnten met een gevorderd stadium van cutaan T-cel lymfoom (CTCL) ongevoelig voor ten minste ťťn systemische behandeling.1 januari 2013
bleomycinePlaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, externe genitaliŽn of cervix.De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/ofradiotherapie.1 januari 2015
  Hodgkin lymfoom. De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie.1 januari 2015
  Matig en ernstig maligne non-Hodgkin lymfoom bij volwassenen. De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie.1 januari 2015
  Testiscarcinomen (seminoom en non-seminoom). De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie.1 januari 2015
  Intrapleurale therapie van maligne pleurale effusie. De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie.1 januari 2015
  Therapie resistente wratten, Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
blinatumomabDe behandeling van volwassenen met Philadelphia-chromosoom-negatieve, recidiverende of refractaire precursor-B acute lymfoblastenleukemie (ALL).1 maart 2016
bortezomibIn combinatie met melfalan en prednison voor de behandeling van volwassen patiŽnten met niet eerder behandeld multipel myeloom, die niet in aanmerking komen voor een hooggedoseerde chemotherapie met een hematopoŽtische stamceltransplantatie.1 januari 2012
  Als monotherapie of in combinatie met gepegyleerd liposomaal doxorubicine of dexamethason is geÔndiceerd voor de behandeling van volwassen patiŽnten met progressief multipel myeloom, die minstens 1 eerdere behandeling hebben gehad en die reeds een hematopoŽtische stamceltransplantatie ondergaan hebben of die hiervoor niet in aanmerking komen.1 januari 2012
  In combinatie met dexamethason, of met dexamethason en thalidomide, voor de inductiebehandeling van volwassen patiŽnten met niet eerder behandeld multipel myeloom, die in aanmerking komen voor een hooggedoseerde chemotherapie met een hematopoŽtische stamceltransplantatie. 1 januari 2012
bosutinibDe behandeling van volwassen patiŽnten met Philadelphia-chromosoompositieve chronische myeloÔde leukemie (Ph+-CML) in de chronische fase (CF), acceleratiefase (AF) en blastaire fase (BF) die eerder zijn behandeld met een of meer tyrosinekinaseremmers en voor wie imatinib, nilotinib en dasatinib niet als geschikte behandelopties worden beschouwd.1 augustus 2013
brentuximab vedotinBehandeling van volwassen patiŽnten met gerecidiveerd of refractair CD30-positief hodgkinlymfoom (HL):1. na autologe stamceltransplantatie (ASCT) of2. na ten minste twee eerdere therapieŽn wanneer ASCT of combinatiechemotherapie geen behandeloptie is.1 april 2013
  De behandeling van volwassen patiŽnten met gerecidiveerd of refractair systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom (sALCL).1 april 2013
busulfanGevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) als voorbereidende behandeling voor een conventionele hemopoŽtische stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiŽnten als deze combinatie beschouwd wordt als de beste optie. 1 januari 2015
  Busulfan gevolgd door fludarabine (FB) is geÔndiceerd als voorbereidende behandeling voor een hemopoŽtische stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiŽnten die kandidaat zijn voor een verminderde intensiteit conditionering (RIC) regime1 januari 2015
  Gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of melfalan (BuMel) als voorbereidende behandeling voor een conventionele hemopoŽtische stamceltransplantatie bij pediatrische patiŽnten.1 januari 2015
  Voor de palliatieve behandeling van de chronische fase van chronische myeloÔde leukemie. Het is niet werkzaam zodra blastenformatie heeft plaatsgevonden.1 januari 2015
  Kan worden toegepast bij patiŽnten met myelofibrose met ernstige symptomen van hypermetabolisme, met hepatomegalie na splenectomie of bij symptomatische trombocytose.1 januari 2015
  Kan als tweedelijnsbehandeling worden toegepast bij essentiŽle trombocytemie en polycytemia vera.1 januari 2015
  Kan worden toegepast als onderdeel van conditioneringsbehandeling met hoog gedoseerde chemotherapie (meestal in combinatie met cyclofosfamide) voorafgaand aan autologe of allogene hemopoŽtische stamceltransplantatie.1 januari 2015
carfilzomibIn combinatie met lenalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiŽnten met multipel myeloom die minimaal ťťn andere behandeling hebben gehad1 maart 2016
caspofungineBehandeling van invasieve candidiasis bij volwassen patiŽnten of kinderen.1 januari 2012
  Empirische therapie voor vermoede schimmelinfecties (zoals Candida of Aspergillus) bij volwassen patiŽnten of kinderen met koorts en neutropenie.1 januari 2012
  Behandeling van invasieve aspergillose bij volwassen patiŽnten of kinderen die niet reageren op amfotericine B, toedieningsvormen van amfotericine B met lipiden en/of itraconazol of deze niet verdragen. Niet reageren wordt gedefinieerd als progressie van de infectie of geen verbetering na minimaal 7 dagen therapeutische doses van een effectieve schimmeldodende therapie.1 januari 2012
chloorambucilDe behandeling van de ziekte van Hodgkin in combinatietherapie.1 januari 2015
  De behandeling van bepaalde vormen van non-Hodgkin lymfoom in enkelvoudige of in combinatietherapie.1 januari 2015
  De behandeling van chronische lymfatische leukemie.1 januari 2015
  De behandeling van macroglobulinemie van WaldenstrŲm.1 januari 2015
  Nefrotisch syndroom bij volwassenen (off-label indicatie).1 januari 2015
cisplatineDe behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde testistumoren.1 januari 2015
  De behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde ovariumkanker (in stadium III en IV).1 januari 2015
  De behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde blaascarcinomen.1 januari 2015
  De behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals.1 januari 2015
  De behandeling van uitgebreid of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom.1 januari 2015
  De behandeling van uitgebreid of gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom1 januari 2015
  In combinatie met radiotherapie geÔndiceerd voor de behandeling van cervixcarcinomen1 januari 2015
  Standaard bij cervixcarcinoom, vulvacarcinoom, baarmoedercarcinoom. Tevens uteruscarcinoom, vaginacarcinoom, gemetastaseerd anuscarcinoom, bij sommige speekselkliercarcinomen. Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
clofarabineBehandeling van acute lymfoblastische leukemie (ALL) bij pediatrische patiŽnten met een recidief of die refractair zijn na minimaal al met twee eerdere regimes te zijn behandeld en waarbij van geen van de andere behandelopties mag worden verwacht dat deze in een blijvende reactie resulteert. De veiligheid en werkzaamheid is beoordeeld in onderzoek bij patiŽnten die bij de initiŽle diagnose ≤ 21 jaar oud waren.1 januari 2012
cyclofosfamideChronische lymfatische leukemie. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Acute lymfatische leukemie (ALL). Toepassing uitsluitend op vitale indicatie. 1 januari 2015
  Acute lymfatische leukemie (ALL), als onderdeel van consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALLen T-ALL kan cyclofosfamide ook bij de remissie-inductiebehandeling worden toegepast. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij de behandeling van acutelymfatische leukemie, chronische myeloÔde leukemie en acute myeloÔde leukemie in combinatie met totale lichaamsbestraling of busulfan. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en multipel myeloom (in combinatie met andere chemotherapeutica). Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Gemetastaseerd ovarium-, mamma-, kleincellig bronchuscarcinoom, Ewing-sarcoom, in alle gevallen in combinatie met andere chemotherapeutica. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom en kleincellig bronchuscarcinoom, in combinatie met andere chemotherapeutica. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met andere chemotherapeutica. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  (Levensbedreigende) auto-immuunziekten zoals lupus erythematodes als systeemziekte, auto-immuunhemolytische anemie, ziekte van Goodpasture en Wegener. Toepassing uitsluitend op vitale indicatie.1 januari 2015
  Diverse sarcomen (waaronder weke delen sarcoom, persisterende trofoblast of choriocarcinoom), "minimal change" nefrotisch syndroom, toxische epidermale necrolyse, Steven Johnson syndroom, (bij kinderen: Ewing Sarcoom, weke delen sarcoom, (non)rhabdomyosarcoom, neuroblastoom tevens in palliatieve trajecten ). Buiten de oncologie: vasculitis, auto-immunologische aandoeningen die behandeld worden door een immunoloog, glomerulonefritis, zoals de ziekte van Wegener (off-label indicatie). 1 januari 2015
  Rabdomyosarcoom bij kinderen ,osteosarcoom 1 januari 2015
cytarabineIntrathecale behandeling van lymfomateuze meningitis. Bij de meeste patiŽnten zal een dergelijke behandeling deel uitmaken van symptomatische palliatie van de ziekte.1 januari 2015
  Als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met acute myeloÔde leukemie (AML).1 januari 2015
  Als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met acute lymfocytaire leukemie (ALL).1 januari 2015
  Als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met chronische myeloÔde leukemie (CML).1 januari 2015
  Als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en kinderen met hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type non-Hodgkin lymfoom).1 januari 2015
  Profylaxe en behandeling van leukemie in het centraal zenuwstelsel; cytarabine kan intrathecaal worden toegepast in combinatie met methotrexaat en corticosteroÔden.1 januari 2015
  Voor inductie van remissie bij acute myeloÔde leukemie bij volwassenen en voor andere acute leukemieŽn bij volwassenen en kinderen, inclusief profylaxe en behandeling van betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel (meningeale leukemie).1 januari 2015
  Voor inductie van remissie bij acute myeloÔde leukemie bij volwassenen en voor andere acute leukemieŽn bij volwassenen en kinderen1 januari 2015
  Acute leukemie bij kinderen en volwassenen, inclusief profylaxe en behandeling waarbij het centraal zenuwstelsel betrokken is (leukemische meningose).1 januari 2015
  Acute leukemie, die refractair is voor lagere dosis cytarabine.1 januari 2015
  De behandeling van leukemierecidief na eerdere remissie op chemotherapie.1 januari 2015
  De behandeling van secundaire, door cytostatica en/of bestraling geÔnduceerde leukemie.1 januari 2015
  Leptomeningeale metastasen van solide tumoren. Voorbereiding op een stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten in combinatie met andere middelen (iv) (off-label indicatie).1 januari 2015
dasatinibDe behandeling van volwassen patiŽnten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphiachromosoom-positieve (Ph+) chronische myeloÔde leukemie (CML) in de chronische fase.1 januari 2013
  De behandeling van volwassen patiŽnten met CML in de chronische, acceleratie- of blastaire fase, die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen inclusief imatinibmesilaat.1 januari 2013
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Ph+ acute lymfoblastaire leukemie (ALL) en lymfoÔde blasten CML die resistent of intolerant zijn voor eerder toegediende geneesmiddelen.1 januari 2013
  CML en Ph+ ALL bij kinderen (off-label indicatie)1 januari 2013
  Transformatie CML (off-label indicatie)1 januari 2013
  Blastencrise CML (off-label indicatie)1 januari 2013
  bcr/abl positieve acute leukemie (off-label indicatie)1 januari 2013
  Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie /mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen zoals mastocytose (off-label indicatie)1 januari 2013
  Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in combinatie met donorlymfocyten infusie (off-label indicatie)1 januari 2013
  Chronische graft versus host ziekte (off-label indicatie)1 januari 2013
  Chronische lymfatische leukemie (CLL) (off-label indicatie)1 januari 2013
decitabineDe behandeling van volwassen patiŽnten met nieuw-gediagnosticeerde de novo of secundaire acute myeloÔde leukemie (AML) volgens de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapieGewijzigde indicatie per 1-12-2016
defibrotideDe behandeling van ernstige hepatische venoocclusieve ziekte (VOD), ook wel bekend als sinusoÔdaal-obstructiesyndroom (SOS) bij hematopoŽtische stamceltransplantatie (HSCT) bij volwassenen, jongeren, kinderen en zuigelingen in de leeftijd vanaf 1 maand.1 mei 2014
dexamethasonVisusstoornis door diabetisch macula-oedeem (DME) die pseudofaak zijn of worden geacht onvoldoende respons te vertonen op niet-corticosteroÔdentherapie, of daarvoor niet in aanmerking komen1 oktober 2015
  Macula-oedeem na Branch Retinal Vein Occlusion (BRVO) of na Central Retinal Vein Occlusion (CRVO).1 januari 2016
  Ontsteking van het posterieure segment van het oog die zich presenteert als niet-infectieuze uveÔtis.1 januari 2016
dexrazoxaanBehandeling van anthracycline-extravasatie bij volwassenen.1 september 2016
docetaxelIn combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide voor de adjuvante behandeling van patiŽnten met operabele klierpositieve en kliernegatieve borstkanker. Bij patiŽnten met operabele kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante behandeling beperkt te blijven tot patiŽnten die in aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen volgens de internationaal vastgestelde criteria voor primaire behandeling van vroege borstkanker.1 januari 2012
  In combinatie met doxorubicine voor de behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die voor deze aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.1 januari 2012
  Monotherapie voor de behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een antracycline of een alkylerende stof te hebben bevat.1 januari 2012
  In combinatie met trastuzumab voor de behandeling van patiŽnten met gemetastaseerde borstkanker, bij tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet zijn behandeld met chemotherapie.1 januari 2012
  In combinatie met capecitabine voor de behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een antracycline te hebben bevat.1 januari 2012
  De behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald.1 januari 2012
  In combinatie met cisplatine voor de behandeling van patiŽnten met inoperabele, lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij patiŽnten die voor deze aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.1 januari 2012
  In combinatie met prednison of prednisolon voor de behandeling van patiŽnten met hormoon refractair gemetastaseerde prostaatkanker.1 januari 2012
  In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor de behandeling van patiŽnten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag, inclusief adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang, die voor deze gemetastaseerde aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.1 januari 2012
  In combinatie met cisplatine en 5-fluorouracil voor inductietherapie van patiŽnten met lokaal gevorderde plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.1 januari 2012
doxorubicine liposomaal PEGVoor de behandeling van het met AIDS geassocieerde Kaposi-sarcoom (KS) bij patiŽnten met een lage CD4-telling (< 200 CD4-lymfocyten/mm≥) en een uitgebreide mucocutane of viscerale ziekte. Doxorubicine liposomaal PEG kan worden gebruikt als systemische eerstelijnschemotherapie, of als tweedelijnschemotherapie bij AIDS-KS-patiŽnten bij wie de ziekte al gevorderd is ondanks, of bij patiŽnten die intolerant geworden zijn voor, de eerder toegepaste systemische combinatiechemotherapie met tenminste twee van de volgende stoffen: een vinca-alkaloÔde, bleomycine en standaard doxorubicine (of een ander antracycline).1 januari 2012
  Voor de behandeling van een gevorderd ovariumcarcinoom bij vrouwen bij wie een eerstelijnsbehandeling met een chemotherapie op basis van platina gefaald heeft.1 januari 2012
  Monotherapie bij patiŽnten met gemetastaseerd mammacarcinoom bij wie er een verhoogd risico op hartaandoeningen is.1 januari 2012
eculizumabGebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van patiŽnten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH). Bewijzen van de klinische voordelen van eculizumab bij de behandeling van patiŽnten met PNH zijn beperkt tot patiŽnten met een voorgeschiedenis van transfusies..1 januari 2012
  Gebruik bij volwassenen en kinderen voor de behandeling van patiŽnten met atypisch hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS).1 januari 2012
epirubicineDe behandeling van acute lymfatische leukemie.1 januari 2015
  De behandeling van acute non-lymfatische leukemie.1 januari 2015
  De behandeling van maligne lymfoom (Hodgkin en non-Hodgkin lymphoma).1 januari 2015
  De behandeling van mammacarcinoom.1 januari 2015
  De behandeling van weke delen sacromen.1 januari 2015
  De behandeling van maagcarcinoom.1 januari 2015
  Profylaxe van recidieven van oppervlakkig blaascarcinoom na transurethrale resectie.1 januari 2015
  De behandeling van papillair transitioneel celcarcinoom van de blaas.1 januari 2015
  De behandeling van carcinoom in situ van de blaas.1 januari 2015
  Uitgezaaid slokdarmcarcinoom, eierstok kanker. Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
etanerceptIn combinatie met methotrexaat is geÔndiceerd voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve reumatoÔde artritis, waarbij de respons op ‘disease-modifying antirheumatic drugs’, waaronder methotrexaat (tenzij gecontra-indiceerd), ontoereikend is gebleken. Etanercept kan als monotherapie verstrekt worden wanneer er sprake is van een intolerantie ten opzichte van methotrexaat of wanneer verdere behandeling met methotrexaat als ongepast wordt ervaren.1 januari 2012
  De behandeling van ernstige, actieve en progressieve reumatoÔde artritis bij volwassenen die niet eerder behandeld zijn met methotrexaat.1 januari 2012
  Juveniele idiopathische artritis: Behandeling van polyartritis (reumafactor positief of negatief) en uitgebreide oligoartritis bij kinderen en adolescenten vanaf 2 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet verdroegen.1 januari 2012
  Artritis psoriatica: Behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassenen bij wie de respons op eerdere ‘disease modifying antirheumatic drug’-therapie onvoldoende is gebleken.1 januari 2012
  Spondylitis ankylopoetica: Behandeling van ernstige actieve spondylitis ankylopoetica bij volwassenen bij wie de respons op conventionele therapie onvoldoende was.1 januari 2012
  Plaque psoriasis: Behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen met onvoldoende respons op, of een intolerantie of een contra-indicatie voor andere systemische therapie waaronder ciclosporine, methotrexaat of psoralenen en ultraviolet-A licht (PUVA).1 januari 2012
  Plaque psoriasis bij kinderen: Behandeling van chronische ernstige plaque psoriasis bij kinderen en adolescenten vanaf 6 jaar met onvoldoende controle door, of intolerantie voor andere systemische therapieŽn of fototherapieŽn.1 januari 2012
  Juveniele idiopathische artritis: Behandeling van enthesitis-gerelateerde artritis bij adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele therapie of die conventionele therapie niet verdroegen.1 oktober 2013
  Juveniele idiopathische artritis: Behandeling van artritis psoriatica bij adolescenten vanaf 12 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op methotrexaat of die methotrexaat niet verdroegen.1 oktober 2013
  Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake is van een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd Ťn in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel (off-label indicatie). 1 januari 2012
  De behandeling van volwassenen met ernstige niet-radiografische axiale spondyloartritis met objectieve verschijnselen van ontsteking zoals aangegeven door een verhoogd C-reactief proteÔne (CRP en/of met magnetische kernspinresonantie (MRI), die een ontoereikende respons hebben gehad op niet-steroÔde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).1 oktober 2014
etoposideDe behandeling van kleincellig anaplastisch bronchuscarcinoom (niet als eerste therapie).1 januari 2015
  De behandeling van acute myeoloblastenleukemie (AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) wanneer inductietherapie heeft gefaald.1 januari 2015
  De behandeling van testiscarcinoom (in combinatie met andere oncolytica) Intraveneuze toediening verdient voor deze indicatie de voorkeur.1 januari 2015
  De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in combinatie met andere oncolytica).1 januari 2015
  De behandeling van resistent non-seminomateus testiscarcinoom.1 januari 2015
  Eerstelijnsbehandeling van testistumoren. 1 januari 2015
  Thymoom in combinatie, non-Hodgkin lymfoom, elke AML ook indien inductietherapie niet heeft gefaald , diverse sarcomen, persisterende trofoblast of choriocarcinoom. Bij kinderen: hersentumoren /neuroblastomen/ (non)rhabdomyosarcomen/solide tumoren (off-label indicatie). 1 januari 2015
fludarabineBehandeling van B-cel chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiŽnten met voldoende beenmergreserves. Een eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts worden begonnen bij patiŽnten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de patiŽnt ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs van progressie van de aandoening.1 januari 2015
  Voorbereidende behandeling voorafgaand aan allogene hematopoŽtische stamceltransplantatie (HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen en pediatrische patiŽnten (iv). Daarnaast bij kinderen: CLL. Buiten de oncologie: auto-immunologische aandoeningen zoals, hemovagocytair syndroom (off-label indicatie). 1 januari 2015
gemcitabineIn combinatie met cisplatine voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd blaascarcinoom. 1 januari 2012
  De behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas. 1 januari 2012
  In combinatie met cisplatine geÔndiceerd als eerstelijnsbehandeling voor patiŽnten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Monotherapie met gemcitabine kan worden overwogen bij oudere patiŽnten of bij patiŽnten met performance status 2. 1 januari 2012
  In combinatie met carboplatine geÔndiceerd voor de behandeling van patiŽnten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd epitheliaal ovariumcarcinoom met terugkeer van de ziekte na een recidiefvrije periode van ten minste 6 maanden na eerstelijnsbehandeling op basis van platina. 1 januari 2012
  In combinatie met paclitaxel geÔndiceerd voor de behandeling van patiŽnten met niet-resecteerbaar, lokaal recidiverend of gemetastaseerd mammacarcinoom met een recidief na adjuvante/neoadjuvante chemotherapie. Eerdere chemotherapie moet een antracycline hebben omvat, tenzij dit klinisch gecontra-indiceerd was.1 januari 2012
humane insulineDe behandeling van volwassen patiŽnten met diabetes mellitus type 1 die niet onder controle kan worden gehouden met subcutane insulinebehandeling (inclusief pomp), die frequente, anderszins onverklaarde ernstige hyper- en/of hypoglykemie hebben.1 december 2016
hydroxycarbamideDe behandeling van patiŽnten met chronische myeloÔde leukemie (CML) in de chronische of versnelde fase.1 januari 2015
  Behandeling van patiŽnten met essentiŽle trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met een hoog risico van trombo-embolische complicaties.1 januari 2015
  Behandeling bij volwassen met acute lymfatische of niet-lymfatische leukemie.Bij kinderen: CML en AML (off-label indicatie). 1 januari 2015
  Preventie van recidiverende, pijnlijke vaso-occlusieve crises waaronder het ‘acute chest syndrome’ bij volwassenen, adolescenten en kinderen ouder dan 2 jaar met symptomatische sikkelcelziekte.1 augustus 2015
ibritumomab tiuxetan[90Y]-radioactief gelabelde ibritumomab tiuxetan is geÔndiceerd voor de behandeling van volwassen patiŽnten met recidieven van of refractair CD20+ folliculair B-cel non-Hodgkin-lymfoom (NHL) na behandeling met rituximab.1 januari 2012
  [90Y]-radioactief gelabelde ibritumomab tiuxetan is geÔndiceerd als consolidatietherapie na remissie-inductie bij voorheen onbehandelde patiŽnten met folliculair lymfoom.1 januari 2012
ibrutinibDe behandeling van volwassen patiŽnten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die ten minste een eerdere behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling in aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiŽnten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is.1 november 2014
  De behandeling van volwassen patiŽnten met gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL).1 november 2014
  De behandeling van volwassen patiŽnten met WaldenstrŲms macroglobulinemie (WM) die ten minste ťťn eerdere behandeling hebben gehad, of als eerstelijnsbehandeling bij patiŽnten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is.1 februari 2016
idarubicineVoor de behandeling van Acute MyeloÔde Leukemie (AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij onbehandelde patiŽnten of remissie-inductie bij recidief of therapieresistente patiŽnten.1 januari 2015
  Voor de behandeling van Acute MyeloÔde Leukemie (AML) bij volwassenen voor remissie-inductie als eerstelijnsbehandeling of voor remissieinductie bij recidief of refractaire patiŽnten.1 januari 2015
  Voor de behandeling van recidief acute lymfocytaire leukemie (ook bekend als acute lymfoblastische leukemie of ALL) als tweedelijnsbehandeling bij volwassenen en kinderen.1 januari 2015
  Voor de behandeling van kinderen met Acute MyeloÔde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine.1 januari 2015
  Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
idelalisibIn combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiŽnten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die tenminste een eerdere behandeling hebben gekregen.1 november 2014
  In combinatie met rituximab voor de behandeling van volwassen patiŽnten met chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling bij afwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiŽnten die niet geschikt zijn voor chemo-immunotherapie.1 november 2014
  Als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiŽnten met folliculair lymfoom (LF) dat refractair is voor twee eerderetherapielijnen. 1 november 2014
imatinibBehandeling van volwassen patiŽnten en kinderen met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische myeloÔde leukemie (CML), voor wie beenmergtransplantatie niet als eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd.1 januari 2013
  Behandeling van kinderen met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom (bcr-abl) positieve (Ph+) chronische myeloÔde leukemie (CML), voor wie beenmergtransplantatie niet als eerstelijnsbehandeling wordt beschouwd.1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten en kinderen met Ph+ CML in de chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in de blastaire crisis.1 januari 2013
  Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase of in de blastaire crisis.1 januari 2013
  Behandeling van kinderen met Ph+ CML in de chronische fase na falen van interferon-alfa therapie, of in de acceleratiefase1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met Ph+CML in blastaire crisis1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten en kinderen met Ph+CML in blastaire crisis1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten en kinderen met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie (Ph+ ALL) geÔntegreerd met chemotherapie.1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia chromosoom positieve acute lymfoblastaire leukemie (Ph+ ALL) geÔntegreerd met chemotherapie.1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met recidiverende of refractaire Ph+ ALL als monotherapie.1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met myelodysplastische/myeloproliferatieve ziekten (MDS/MPD) geassocieerd met herschikkingen van het platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gen.1 januari 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met hypereosinofiel syndroom (HES) in een gevorderd stadium en/of chronische eosinofiele leukemie (CEL) met FIP1L1-PDGFR herschikking.1 januari 2013
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Kit (CD 117) positieve niet-reseceerbare en/of gemetastaseerde maligne gastrointestinale stromale tumoren (GIST).1 januari 2013
  De adjuvante behandeling van volwassen patiŽnten die een significant risico hebben op recidief na resectie van Kit (CD117)-positieve GIST. PatiŽnten met een laag of zeer laag risico op recidief dienen geen adjuvante behandeling te krijgen.1 januari 2013
  De behandeling van volwassen patiŽnten met niet-reseceerbare dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) en volwassen patiŽnten met terugkerende en/of gemetastaseerde DFSP die niet in aanmerking komen voor chirurgie.1 januari 2013
  Chordoom (off-label indicatie).1 januari 2013
  Pigmented Villonudular Synovitis (PVNS) (off-label indicatie).1 januari 2013
  cKit gemuteerd melanoom (off-label indicatie).1 januari 2013
  CML, Ph+ ALL, HES en DFSP bij kinderen (off-label indicatie).1 januari 2013
  Irresectabel chordoom (off-label indicatie).1 januari 2013
  Irresectabel desmoid (off-label indicatie).1 januari 2013
  Transformatie CML (off-label indicatie).1 januari 2013
  Blastencrise CML (off-label indicatie).1 januari 2013
  bcr/abl positieve acute leukemie (off-label indicatie).1 januari 2013
  Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie /mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen zoals mastocytose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in combinatie met donorlymfocyten infusie (off-label indicatie).1 januari 2013
  Chronische graft versus host ziekte (off-label indicatie).1 januari 2013
  Systemische sclerose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Systemische mastocytose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Hypereosinofiel syndroom (off-label indicatie indicatie).1 januari 2013
immunoglobuline i.v.Substitutietherapie bij: primaire immuundeficiŽntiesyndromen (PID) zoals: -aangeboren agammaglobulinemie en hypogammaglobulinemie; -gewone variabele immuundeficiŽntie; -ernstige gecombineerde immuundeficiŽntie; -syndroom van Wiskott-Aldrich.1 januari 2012
  Substitutietherapie bij: Myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en recidiverende infecties.1 januari 2012
  Substitutietherapie bij: Kinderen met aangeboren aids en recidiverende infecties.1 januari 2012
  Immuunmodulatie: -Idiopatische trombocytopenische purpura (ITP), bij kinderen of volwassenen met een hoog risico op bloedingen of vůůr chirurgische ingrepen om het aantal bloedplaatjes te corrigeren. -Ziekte van Kawasaki. -Syndroom van Guillain-Barrť. 1 januari 2012
  Allogene beenmergtransplantatie1 januari 2012
  Multifocale motorische neuropathie (MMN)1 januari 2012
  Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij: -Primaire immunodeficiŽntiesyndromen met verstoorde antistoffenproductie. -Hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriŽle infecties bij patiŽnten met chromische lymfatische leukemie, bij wie profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. -Hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriŽle infectie bij patiŽnten met multipel myeloom, in de plateaufase die niet op pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. -Hypogammaglobulinemie bij patiŽnten na allogene hematopoŽtische stamceltransplantatie (HSCT). -Aangeboren AIDS met reciciverende bacteriŽle infecties.1 januari 2012
  Immunomodulerend effect bij volwassenen en kinderen en adolescenten (0-18 jaar) bij: -Primair immuun trombocytopenie (ITP), bij patiŽnten met een hoog risico op bloedingen of vůůr een chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te corrigeren. -Syndroom van Guillain-Barrť. -Ziekte van Kawasaki.1 januari 2012
  Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). (Er is slechts een beperkte ervaring opgedaan met gebruik van intraveneuze immunoglobulinen bij kinderen met CIDP).1 januari 2012
  Substitutietherapie bij volwassenen en kinderen en adolescenten (2-18 jaar) bij: -Primaire immunodeficiŽntiesyndromen met verstoorde antistoffenproductie. -Hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriŽle infecties bij patiŽnten met chromische lymfatische leukemie, bij wie profylactische antibiotica niet zijn aangeslagen. -Hypogammaglobulinemie en recidiverende bacteriŽle infectie bij patiŽnten met multipel myeloom, in de plateaufase die niet op pneumococcale immunisatie hebben gereageerd. -Hypogammaglobulinemie bij patiŽnten na allogene hematopoŽtische stamceltransplantatie (HSCT). -Aangeboren AIDS met reciciverende bacteriŽle infecties.1 januari 2012
  Immunomodulerend effect bij volwassenen en kinderen en adolescenten (2-18 jaar) bij: - Primair immuun trombocytopenie (ITP), bij patiŽnten met een hoog risico op bloedingen of vůůr een chirurgische ingreep om het aantal bloedplaatjes te corrigeren. -Syndroom van Guillain-Barrť. -Ziekte van Kawasaki.1 januari 2012
infliximabDe behandeling van matige tot ernstige, actieve ziekte van Crohn bij volwassen patiŽnten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate behandeling met een corticosteroÔd en/of een immunosuppressivum; of bij patiŽnten die dergelijke therapieŽn niet verdragen of bij wie dergelijke therapieŽn gecontra-indiceerd zijn.1 januari 2012
  de behandeling van actieve ziekte van Crohn met fistelvorming bij volwassen patiŽnten die nog niet reageerden ondanks volledige en adequate behandeling met een conventionele therapie (zoals antibiotica, drainage en immunosuppressieve therapie).1 januari 2012
  De behandeling van ernstige, actieve ziekte van Crohn bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die nog niet reageerden op conventionele therapieŽn waaronder behandeling met een corticosteroÔd, een immunomodulator en primaire voedingstherapie; of bij pediatrische patiŽnten die een dergelijke behandeling niet verdragen of bij wie dergelijke therapieŽn gecontra-indiceerd zijn. Infliximab is alleen onderzocht in combinatie met conventionele immunosuppressieve therapie.1 januari 2012
  De behandeling van reumatoÔde artritis in combinatie met methotrexaat, voor de vermindering van klachten en symptomen evenals de verbetering van het fysiek functioneren bij:• volwassen patiŽnten met actieve ziekte wanneer de respons op disease-modifying antirheumatica (DMARDs), inclusief methotrexaat, onvoldoende was.• volwassen patiŽnten met ernstige, actieve en progressieve ziekte die niet eerder behandeld werden met methotrexaat of andere DMARDs.1 januari 2012
  De behandeling van ernstige, actieve spondylitis ankylosans bij volwassen patiŽnten die onvoldoende reageerden op een conventionele therapie.1 januari 2012
  De behandeling van actieve en progressieve artritis psoriatica bij volwassen patiŽnten wanneer de respons op voorafgaande therapie met DMARDs onvoldoende was. Infliximab moet worden toegediend:- in combinatie met methotrexaat- of alleen bij patiŽnten die intolerantie vertonen voor methotrexaat of bij wie methotrexaat gecontra-indiceerd is.1 januari 2012
  De behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassen patiŽnten die niet reageerden op een andere systemische therapie met inbegrip van ciclosporine, methotrexaat of PUVA, of bij wie een dergelijke therapie gecontra-indiceerd is, of die een dergelijke therapie niet verdragen.1 januari 2012
  De behandeling van matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa bij volwassen patiŽnten die niet voldoende reageerden op een conventionele therapie met inbegrip van corticosteroÔden en 6-mercaptopurine (6-MP) of azathioprine (AZA), of die dergelijke therapieŽn niet verdragen of bij wie een medische contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieŽn.1 januari 2012
  De behandeling van ernstig actieve colitis ulcerosa bij kinderen en adolescenten van 6-17 jaar die niet voldoende reageerden op conventionele therapie met inbegrip van corticosteroÔden en 6-MP of AZA, of die dergelijke therapieŽn niet verdragen of bij wie een medische contra-indicatie bestaat voor dergelijke therapieŽn.1 januari 2012
  Bij een niet-geregistreerde indicatie indien er sprake is van een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd Ťn in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel.1 januari 2012
lenalidomideBehandeling van volwassen patiŽnten met multipel myeloom in combinatie met dexamethason, die eerder minimaal ťťn andere behandeling hebben gehad. 1 januari 2013
  Systemische Lupus erythermatodes (SLE) (off-label indicatie).1 januari 2013
  Ziekte van Behcet (off-label indicatie).1 januari 2013
  Ernstige therapieresistente sarcoidose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Behandeling van patiŽnten met transfusie-afhankelijke anemie als gevolg van laag of intermediair 1 risico myelodysplastlsche syndromen geassocieerd met een geÔsoleerde 5q-deletie cytogenetische afwijking wanneer andere therapeutische opties onvoldoende of inadequaat zijn.1 november 2013
  Behandeling van volwassen patiŽnten met eerder onbehandeld multipelmyeloom die niet in aanmerking komen voor transplantatie.1 oktober 2015
  De behandeling van volwassen patiŽnten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom.1 december 2016
lomustineBehandeling van primaire en gemetastaseerde hersentumoren.1 januari 2015
  Behandeling van epidermale bronchopulmonaire carcinomen en kleincellig longcarcinoom.1 januari 2015
  Behandeling van Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen.1 januari 2015
  Behandeling van myelomen.1 januari 2015
  Behandeling van kwaadaardige melanomen.1 januari 2015
  Bij kinderen: hersentumoren (PNET, oligodendroglioom).1 januari 2015
melfalanDe behandeling van multipel myeloom.1 januari 2015
  De behandeling van gevorderd ovariumadenocarcinoom.1 januari 2015
  De behandeling van mammacarcinoom hetzij als monotherapatie, hetzij in combinatie met andere middelen.1 januari 2015
  De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom van de extremiteiten.1 januari 2015
  De behandeling van gelokaliseerd sacroom van de weke delen van de extremiteiten.1 januari 2015
  De behandeling van multipel myeloom als monotherapie of in combinatie met andere cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze dosering.1 januari 2015
  De behandeling van gevorderd ovariumcarcinoom als monotherapie of in combinatie met andere cytotoxische middelen in conventionele intraveneuze dosering.1 januari 2015
  De behandeling van multipel myeloom in hoge intraveneuze dosering.1 januari 2015
  De behandeling van gevorderde neuroblastoom bij kinderen in hoge intraveneuze dosering.1 januari 2015
  Leverperfusie. Voorbereiding op een stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten in combinatie met andere middelen (alleen iv) Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
mitomycineBehandeling van oppervlakkig blaascarcinoom bij middel van lokale instillatie.1 januari 2015
  Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: adenocarcinoom van de maag.1 januari 2015
  Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: van de gastro-intestinale tractus.1 januari 2015
  Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: de pancreas.1 januari 2015
  Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: de mamma.1 januari 2015
  Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: het gemetastaseerd cervixcarcinoom.1 januari 2015
  Intraveneus toegediend bij gecombineerde chemotherapie in het geval van niet-kleincellig bronchiaal carcinoom.1 januari 2015
  Intraveneus toegediend bij gecombineerde chemotherapie in het geval van pancreascarcinoom in een gevorderd stadium1 januari 2015
  Intravesicale toediening ter voorkoming van recidief bij oppervlakkig urineblaascarcinoom na transurethrale resectie.1 januari 2015
  Bij palliatieve tumorbehandeling1 januari 2015
  Intraveneus toegediend als monochemotherapie of bij gecombineerde cytostatische chemotherapie in het geval van metastatisch maagcarninoom in een gevorderd stadium en/of metastatische borstkanker in een gevorderd stadium 1 januari 2015
  Chemoradiatie anuscarcinoom, vulvacarcinoom, peritonitis carcinomatosa (off-label indicatie).1 januari 2015
mitoxantronVoor de behandeling van gemetastaseerd mamma-carcinoom, non-Hodgkin lymfoom en acute niet-lymfocytaire leukemie bij volwassenen, alleen of in combinatie met andere antineoplastische middelen.1 januari 2015
  Bij de behandeling van pijn als gevolg van een gevorderd hormoon-refractair prostaatcarcinoom in combinatie met een lage dosis corticosteroпden als de standaardbehandeling met analgetische behandeling onvoldoende of ongeschikt is.1 januari 2015
  Gemetastaseerd mammacarcinoom.Non-Hodgkin lymphoma, acute niet-lymphocytaire leukemie bij volwassenen (ANLL).1 januari 2015
  Behandeling van pijn veroorzaakt door voortgeschreden hormoon-refractair prostaatcarcinoom in combinatie met lage dosis corticosteroÔden, wanneer standaardbehandeling met analgetica ontoereikend of ongeschikt is.1 januari 2015
  Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
nelarabineDe behandeling van patiŽnten met T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) en T-cel lymfoblastisch lymfoom (T-LBL) bij wie de behandeling niet is aangeslagen of die een terugval hebben na een voorafgaande behandeling met ten minste twee chemotherapiekuren.1 december 2014
nilotinibBehandeling van volwassen patiŽnten met nieuw gediagnosticeerde Philadelphia-chromosoom positieve chronische myeloÔde leukemie (CML) in de chronische fase.1 januari 2013
  CML en Ph+ ALL bij kinderen (off-label indicatie).1 januari 2013
  Transformatie CML (off-label indicatie).1 januari 2013
  Blastencrise CML (off-label indicatie).1 januari 2013
  bcr/abl positieve acute leukemie (off-label indicatie).1 januari 2013
  Ziektebeelden gerelateerd aan C-Kit expressie /mutatie: eosinofiele, basofiele mestcel woekeringen zoals mastocytose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Na allogene stamceltransplantie, al dan niet in combinatie met donorlymfocyten infusie (off-label indicatie).1 januari 2013
  Chronische graft versus host ziekte (off-label indicatie).1 januari 2013
  Systemische sclerose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Systemische mastocytose (off-label indicatie).1 januari 2013
  Hypereosinofiel syndroom (off-label indicatie).1 januari 2013
nivolumabAls monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen. In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiŽnten met lage tumor PD-L1 expressie.1 juli 2016
  De behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer), na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen.1 maart 2016 (indicatie uitgebreid per 1 mei 2016)
  Als monotherapie voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen.1 mei 2016
obinutuzumabIn combinatie met chloorambucil geÔndiceerd voor de behandeling van volwassen patiŽnten met nog niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en met comorbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine.1 november 2014
  In combinatie met bendamustine gevolgd door een obinutuzumab onderhoudsbehandeling is geÔndiceerd voor de behandeling van patiŽnten met folliculair lymfoom (FL) die niet reageerden of progressie vertoonden tijdens of tot 6 maanden na rituximab of een rituximab-bevattende behandeling.1 december 2016
ofatumumabBehandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiŽnten die refractair zijn voor fludarabine en alemtuzumab.1 januari 2012
  In combinatie met chloorambucil of bendamustine geÔndiceerd voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiŽnten die voor deze aandoening niet eerder behandeld zijn en die niet in aanmerking komen voor een behandeling gebaseerd op fludarabine.1 november 2014
panobinostatIn combinatie met bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiŽnten met recidief en/of refractair multipel myeloom (ziekte van Kahler) die minimaal twee eerdere behandellijnen hebben gekregen, waaronder bortezomib en een immuunmodulerend middel.1 maart 2016
pixantronGeÔndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiŽnten met veelvuldig recidiverende of refractaire agressieve B-cel-non-hodgkinlymfomen (NHL). Er is geen voordeel van de behandeling met pixantron geconstateerd wanneer deze wordt gebruikt als vijfdelijns- of daaropvolgende chemotherapie bij patiŽnten die refractair zijn voor de vorige therapie.1 november 2013
plerixaforin combinatie met granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), geÔndiceerd voor het stimuleren van de mobilisatie van hematopoŽtische stamcellen naar het perifere bloed, ten einde deze te verzamelen en vervolgens te gebruiken voor autologe transplantatie bij volwassen patiŽnten met een lymfoom of multipel myeloom waarbij hematopoŽtische stamcellen niet goed zijn te mobiliseren1 december 2014
pomalidomideIn combinatie met dexamethason voor de behandeling van volwassen patiŽnten met recidiverend en refractair multipel myeloom die eerder minimaal twee andere behandelingregimes hebben gehad, waaronder zowel lenalidomide als bortezomib, en die tijdens de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond.1 oktober 2013
ponatinibGebruik bij volwassen patiŽnten met chronische myeloÔde leukemie (CML) in de chronische fase, acceleratiefase of blastaire fase, die resistent zijn voor dasatinib of nilotinib; die intolerant zijn voor dasatinib of nilotinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben;1 augustus 2013
  Gebruik bij volwassen patiŽnten met Philadelphia-chromosoompositieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) die resistent zijn voor dasatinib; die intolerant zijn voor dasatinib en voor wie een vervolgbehandeling met imatinib klinisch niet aangewezen is; of die de T315I-mutatie hebben.1 augustus 2013
posaconazol Gebruik bij de behandeling van volwassenen met invasieveaspergillose bij patiŽnten met een ziekte die ongevoelig is vooramfotericine B of itraconazol of bij patiŽnten die dezegeneesmiddelen niet verdragen.1 januari 2016
  Gebruik bij de behandeling van volwassenen met fusariose bijpatiŽnten met een ziekte die ongevoelig is voor amfotericine B of bijpatiŽnten die amfotericine B niet verdragen.1 januari 2016
  Gebruik bij de behandeling van volwassenen metchromoblastomycose en mycetoom bij patiŽnten met een ziekte dieongevoelig is voor itraconazol of bij patiŽnten die itraconazol nietverdragen.1 januari 2016
  Gebruik bij de behandeling van volwassenen metcoccidioÔdomycose bij patiŽnten met een ziekte die ongevoelig isvoor amfotericine B, itraconazol of fluconazol of bij patiŽnten diedeze geneesmiddelen niet verdragen. 1 januari 2016
  Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij patiŽnten dieremissie-inductiechemotherapie krijgen voor acute myeloÔdeleukemie (AML) of myelodysplastische syndromen (MDS) waarvanverwacht wordt dat ze leiden tot aanhoudende neutropenie en dieeen hoog risico hebben op het ontwikkelen van invasieveschimmelinfecties. 1 januari 2016
  Profylaxe van invasieve schimmelinfecties bij patiŽnten diehematopoŽtische stamceltransplantaten (HSCT) ontvangen hebbenen die een immunosuppressieve therapie met hoge doseringondergaan voor graft-versus-host-ziekte en die een hoog risicohebben op het ontwikkelen van invasieve schimmelinfecties. 1 januari 2016
procarbazineVolwassenen:In combinatie-chemotherapie voor de behandeling van de ziekte van Hodgkin en Non-Hodgkin’s lymfomen. Natulan kan eveneens, als onderdeel van combinatietherapie, worden toegepast voor de behandeling van hersentumoren.1 januari 2015
  Volwassenen: als onderdeel van combinatietherapie voor de behandeling van hersentumoren.1 januari 2015
  Pediatrische patiŽnten: De behandeling van Hodgkin’s lymfoom bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar in combinatie met andere antineoplastische geneesmiddelen volgens een geschikt protocol.1 januari 2015
  Bij kinderen: gliomen (off-label). 1 januari 2015
rituximabDe behandeling van volwassen patiŽnten met Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL): In combinatie met chemotherapie voor de behandeling van patiŽnten met onbehandelde en recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie. 1 januari 2012
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Non-Hodgkin Lymfoom (NHL): de behandeling van nog niet eerder behandelde patiŽnten met stadium III-IV folliculair lymfoom in combinatie met chemotherapie.1 januari 2012
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Non-Hodgkin Lymfoom (NHL): onderhoudstherapie voor de behandeling van patiŽnten met folliculair lymfoom die responderen op inductietherapie. 1 juni 2014
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Non-Hodgkin Lymfoom (NHL): monotherapie voor de behandeling van patiŽnten met stadium III-IVfolliculair lymfoom die chemoresistent zijn of bij wie een tweede of volgend recidief optreedt na chemotherapie.1 juni 2014
  De behandeling van volwassen patiŽnten met Non-Hodgkin Lymfoom (NHL): in combinatie met CHOP (cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, prednisolon) chemotherapie voor de behandeling van patiŽnten met CD20 positief diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom.1 juni 2014
  De behandeling van volwassen patiŽnten met ReumatoÔde Artritis (RA): In combinatie met methotrexaat voor de behandeling van patiŽnten met ernstige actieve reumatoÔde artritis die een inadequate respons of onverdraagbaarheid hebben ondervonden bij ťťn of meer tumornecrosefactor (TNF)-blokkerende therapieŽn. 1 januari 2012
  Chronische graft versus host ziekte, volwassenen (18 jaar en ouder). (off-label indicatie)1 september 2016
ruxolitinibDe behandeling van aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiŽnten met primaire myelofibrose (ook chronische idiopathische myelofibrose genoemd), post-polycythaemia vera-myelofibrose of post-essentiŽle trombocytemie-myelofibrose.1 januari 2015
  De behandeling van volwassen patiŽnten met polycythemia vera die resistent zijn tegen hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen.1 juli 2015
teniposideDe behandeling van Non-Hodgkin lymfomen.1 januari 2015
  De behandeling van ziekte van Hodgkin.1 januari 2015
  De behandeling van acute lymfoblasten leukemie met verhoogd risico bij volwassenen en kinderen.1 januari 2015
  Mesenchymaal chondrosarcoom. Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
thalidomideIn combinatie met melfalan en prednison als eerste behandelingsoptie van patiŽnten met onbehandelde multipel myeloom van ≥ 65 jaar of van patiŽnten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie in hoge doseringen.1 januari 2015
  Erythema nodosum leprosum, ulceraties van slijmvliezen, cachexie, graft versus host reacties, verschillende zeldzame immunologische aandoeningen (auto-immuun en inflammatoire aandoeningen zoals, ziekte van Behcet en sarcoÔdose), prurigo nodularis, LE. Bij kinderen hepatoblastoom; onderhoudsbehandeling bij multipel myeloom na eerdere autologe stamceltransplantatie (off-label indicatie).1 januari 2015
thiotepaPalliatieve behandeling van blaascarcinoom.1 januari 2015
  In combinatie met andere chemotherapeutische geneesmiddelen met of zonder totale lichaamsbestraling, als voorbereidende behandeling voorafgaand aan allogene of autologe hematopoŽtische stamceltransplantatie (HPCT) bij hematologische ziekten bij volwassenen en pediatrische patiŽnten.1 januari 2015
  In combinatie met andere chemotherapeutische geneesmiddelen wanneer een hoge dosis chemotherapie ondersteund met HPCT voldoende is voor de behandeling van vaste tumoren bij volwassenen en pediatrische patiŽnten.1 januari 2015
  Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
tioguanineVoor de behandeling van acute leukemie, in het bijzonder acute myeloÔde leukemie, maar wordt ook gebruikt bij de behandeling van acute lymfatische leukemie en kan van nut zijn bij de behandeling van chronische myeloÔde leukemie.1-1-2015 (verwijdering per 1 januari 2016)
  Inflammatoire darmziekten. 1-1-2015 (verwijdering per 1 januari 2016)
  Bij kinderen: ALL en lymfoblastair lymfoom (off-label indicatie).1-1-2015 (verwijdering per 1 januari 2016)
tretinoineHet induceren van een remissie bij acute promyelocytaire leukemie (APL; FAB classificatie AML-M3). De behandeling is bedoeld voor eerder onbehandelde patiŽnten en voor patiŽnten die terugvallen na een standaard chemotherapie (anthracycline en cytosine arabinosine of vergelijkbare therapieŽn) of voor patiŽnten, die niet op chemotherapie reageren. 1 januari 2015
vinblastineSoms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij maligne non-Hodgkin lymfomen worden toegediend.1 januari 2015
  Soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij de ziekte van Hodgkin worden toegediend.1 januari 2015
  Soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij gevorderde testiscarcinomen worden toegediend.1 januari 2015
  Soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij terugkerende of metastatische borstkanker (wanneer op anthracycline gebaseerde behandelingen niet zijn aangeslagen) worden toegediend.1 januari 2015
  Soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij histiocytose van de langerhanscellen (histiocytose X) worden toegediend.1 januari 2015
  Niercelcarcinoom, gemetastaseerd blaascarcinoom en pyelum- en uretercarcinoom. Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
vincristineAls monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van acute lymfatische leukemie.1 januari 2015
  Als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van maligne lymfomen, inclusief de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen.1 januari 2015
  Als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van multipele myeloom.1 januari 2015
  Als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van vaste tumoren, inclusief (metastatisch) mammacarcinoom, kleincellig longcarcinoom.1 januari 2015
  Als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van ewing-sarcoom, embryonaal rhabdomyosarcoom, primitieve neuro-ectodermale tumoren (zoals medulloblastoom en neuroblastoom), Wilms-tumor en retinoblastoom.1 januari 2015
  Als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van idiopathische trombocytopenische purpura. PatiŽnten met echte ITP die niet verbeterden na splenectomie en een kortdurende behandeling met adrenocorticosteroÔden reageren mogelijk wel op vincristine, maar het geneesmiddel wordt bij deze aandoening niet aanbevolen als primaire behandeling. Aanbevolen wekelijkse doses vincristine gedurende 3 tot 4 weken veroorzaakten bij sommige patiŽnten een blijvende remissie. Als patiŽnten na 3 tot 6 doses nog niet reageren is het onwaarschijnlijk dat ze baat zullen hebben bij toediening van nog meer doses.1 januari 2015
  Persisterende trofoblast of choriocarcinoom, glioom, ALL. Bij kinderen: diverse oncologische off-label indicaties.1 januari 2015
vinorelbineNiet-kleincellig longcarcinoom (stadium 3 of 4),1 januari 2012
  Monotherapie bij patiŽnten met gemetastaseerd mammacarcinoom (stadium 4), bijwie chemotherapie met antracyclines en taxanen niet succesvol was of niet isaangewezen.1 januari 2012
  Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom bij patiŽnten die niet hebben gereageerd op, of niet in aanmerking komen voor, standaard anthracycline- bevattende therapie.1 april 2016
  Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom, in combinatie met cisplatine.1 april 2016
  Adjuvante behandeling in combinatie met cisplatine na volledige resectie van stadium II en IIIA niet-kleincellig longcarcinoom1 april 2016
voriconazolBij volwassenen en kinderen in de leeftijd van 2 jaar en ouder voor behandeling van invasieve aspergillose.1 januari 2012
     
     
*Genoemde stofnamen zijn bij de aangegeven indicaties geen prestaties waarop ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw) aanspraak bestaat. Ze vallen daarmee buiten het verzekerde (basis)pakket van de Zvw.
**Voor de combinatie van deze stofnaam en indicatie is een add-on prestatie geldig vanaf 1 januari 2012.
***Met ingang van 1 januari 2006 is gebruik beperkt tot revalidatie instellingen en revalidatiebehandeling door zorgaanbieders genoemd in de reikwijdte van de beleidsregel 'prestaties en tarieven medisch specialistische zorg'.
****Voor indicaties die voor declaratie via een add-on in aanmerking komen wordt verwezen naar onderdeel 4.1 ‘Therapeutische indicaties’ van de vigerende Summary of Product Characteristics (SmPC). De SmPC kunt u vinden op de websites van het CBG en/of de EMA. Zie http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl (Nederlandse registraties/handelsvergunningen) en http://www.ema.europa.eu/ema/ (Europese registraties/handelsvergunningen).
*****Elke injectieflacon bevat 6 ml oplossing (op de referentiedatum 6,0 MBq radium-223 dichloride). Elke ml oplossing bevat 1000 kBq radium-223 dichloride, op de referentiedatum overeenkomend met 0,53 ng radium-223.

Literatuur


VERWANTE PAGINA'S:
- Cytostatica/biologicals: overzicht


LINKS IN DEZE PAGINA:
- http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals/pro[...]
- http://www.ema.europa.eu/ema/
- http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9624235
- http://www.uptodate.com/contents/chemotherapy-hepa[...]
- http://www.uptodate.com/contents/chemotherapy-rela[...]
- https://kdpnet.kdp.louisville.edu/drugbook/adult/

Printerversie PrinterversieMail deze pagina Mail deze pagina


© UMCG  |   Disclaimer