Sokal-, Euro-, EUTOS- en ELTS-scores en risico’s van allogene stamceltransplantatie

Sokal-, Euro-, EUTOS en ELTS-scores

miltgrootte (in cm1) (0 - 25)
blasten in diff (%) (0 - 29)
basofielen (%) (0 - 20)
eosinofielen (%) (0 - 30)
leeftijd (jr) (0 - 100)
thrombo's (×109/l) (100 - 3000)
Sokal score
Euro score
EUTOS score kans op niet bereiken complete cytogenetische respons
ELTS score
ELTS score bereik
ELTS risico groep

1 gemeten onder het midden van de linker ribbenboog


Risico-bepaling van allogene stamcel transplantaties (naar Gratwohl et al, Lancet 1998; 352: 1087-92)

soort transplantatie
ziektestadium
leeftijd
geslachtscombinatie
interval diagnose-transplantatie
Score risico-bepaling

De berekende totale score leidt tot de volgende prognostische gegevens:

5 jaars-overleving (%) TRM*

* TRM: transplantatie gerelateerde mortaliteit


Opmerkingen:

Sokal-score naar Sokal et al, Blood 1984; 63: 789-799; Euro-score naar Hasford et al, J Natl Cancer Inst 1998; 90: 850-858;EUTOS score naar Hasford J et al. Blood. 2011 Jul 21;118(3):686-92.

De Euro-score geldt voor interferon-behandelde patienten, alleen of in combinatie met Hydrea of AraC

De Eutos score geldt voor imatinib behandelde patiënten

 

Deze print is 24 uur geldig na het aanmaken. Aangemaakt op: 14-6-2024, 23:33